Меню

Главная
Финансы деньги и налоги
Издательское дело и полиграфия
Новейшая история политология
Топики по английскому языку
Языкознание филология
Химия
Экология и охрана природы
Естествознание
Искусство и культура
Культурология
Хозяйственное право
Иностранные языки и языкознание
История и исторические личности
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Товароведение
Транспорт
Экология охрана труда
Банковское и биржевое дело
Коммуникации и связь
Конституционное право
Этика
             
Научно-образовательный портал
W-10.RU
Главная

Податок на прибуток підприємств у системі прямого оподаткування, зміни у оподаткуванні юридичних осіб

Податок на прибуток підприємств у системі прямого оподаткування, зміни у оподаткуванні юридичних осіб

Кафедра податкової політики та оподаткування

Реферат

на тему: “Податок на прибуток підприємств у системі прямого оподаткування, зміни у оподаткуванні юридичних осіб”

Підготував

Науковий керівник

Ірпінь 2003

Зміст

Вступ

Розділ 1. Перелік податків та обов'язкових платежів що сплачуються юридичними особами платниками податків

Розділ 2. Вимоги до складання декларації з податку на прибуток підприємства.

Розділ 3. Порядок заповненя декларації з податку на прибуток підприємства.

Розділ 4. Зміни в оподаткуванні платників податків юридичних осіб.

Висновки

Список використаних джерел

Вступ

Вихід України з тривалої економічної кризи за умов переходу до ринкових відносин і суттєвого розширення прав підприємств у галузі фінансово-економічної діяльності унеможливлюється без зміцнення фінансового стану суб'єктів господарювання всіх форм власності в усіх сферах діяльності. Особливо це стосується приватних підприємств,так як приватна власність на засоби виробництва була введена порівняно не так давно і тому тут існує ряд різного роду проблем.

Дохід (виручка) від реалізації продукції (виконання робіт та надання послуг), а також позареалізаційні доходи є джерелом сплати податків і зборів, тому об'єктивний його аналіз несе в собі інформацію про можливі ухилення від їх сплати та приховування доходів фірми.

Прибуток - мета фінансово-господарської діяльності підприємства, кінцевий результат грошово- кредитної, маркетингової, інвестиційної та промислово-виробничої політики. Поява прибутку безпосередньо зв'язана з появою категорії “витрати виробництва”. Прибуток - це та частина вартості продукту, що реалізується підприємством, яка залишається після покриття витрат виробництва. Обособлення частини вартості продукції у вигляді витрат виступає в грошовому виразі як собівартість продукції.

Прибуток - це частина заново створеної вартості, виробленої і реалізованої, готової продукції розподілу. Підприємство одержує прибуток після того, як втілена у створеному продукті вартість пройде відповідну стадію обороту і набере грошової форми.

Отже, об'єктивна основа існування прибутку пов'язана з необхідністю первинного розподілу додаткового продукту. Прибуток - це форма реалізації вартості в основному додаткового прибутку. Однак прибуток включає і частину вартості необхідного продукту. Прибуток підприємств сфери матеріального виробництва - це частина національного доходу, що в результаті його первинного розподілу набирає форм чистого доходу підприємств.

Таким чином, прибуток є об'єктивною економічною категорією. Тому на його формування впливають об'єктивні процеси, що відбуваються в суспільстві, у сфері виробництва і розподілу суспільного продукту, національного доходу.

На формування абсолютної суми чистого прибутку підприємства впливають результати, тобто ефективність його фінансово-господарської діяльності, сфера діяльності, галузь господарства, установлені законодавством умови обліку фінансових результатів, а також податкова політика держави.

Питання, які розглядаються в роботі, мають вирішальне значення, не тільки для підприємства. В умовах сьогодення ці питання мають загальнодержавне значення та відіграють важливу роль в загальному економічному розвитку нашої держави.

Аналіз фінансового стану підприємства висвітлюється багатьма українськими і зарубіжними авторами: серед них С.Ф. Покропивний, В.М. Колот, В.О. Мец, А.М. Подєрьогін, Л.Д. Буряк, Г.Г.Нам, І.Р.Чуй, Л.Н.Павлова та інші.

При написанні роботи були використані наукові та дидактичні матеріали, а також Закони України та постанови Кабінету Міністрів України.

Метою даної роботи буде короткий аналіз прибутку підприємства та порядок адміністрування його як платника податку на прибуток.

Розділ 1. Перелік податків та обов'язкових платежів що сплачуються юридичними особами платниками податків.

Підприємства - суб'єкти господарювання сплачують загальнодержавні, а також місцеві податки і збори. Загальнодержавні податки і збори включають:

- прямі податки (податок на прибуток, плата (податок) на землю, податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, податок на нерухоме майно (нерухомість)),

- непрямі податки (ПДВ, акцизний збір, мито),

- збори (на обов'язкове державне пенсійне страхування, на обов'язкове соціальне страхування, до фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення, до державного інноваційного фонду, за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, за забруднення навколишнього середовища, рентні збори),

- відрахування на фінансування дорожнього господарства, державне мито, плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності.

Місцеві податки і збори включають:

- два податки (комунальний податок і податок з реклами),

- різні збори (за право використання місцевої символіки, за парковку автотранспорту, за проїзд територією прикордонних областей транспортом, що прямує за кордон, за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг, за проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей, за право проведення кіно- і телезйомок та ін.).

На прикладi платника податку на прибутку - фiрми “АКМIС”, розкриємо механізм нарахування та сплати податку на прибуток підприємств.

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю - фiрма “АКМIС” юридичною особою, ма самостiйний баланс, розрахунковий валютний та iншi рахунки в установах банкiв.

Товариство створються з метою участi у формуваннi товарного ринку, задоволення потреб в н/г, в його продукцi та послугах, а також випуску експортно продукцi на основi швидкого налагодження серiйного виробництва.

Основними напрямками дiяльностi товариства :

-органiзацiя, проведення науково-дослiдних та проектно-конструктивних робiт, економiчне, фiнансове, виробниче та управлiнське консультування;

-проектно-пошуковi та ремонтно-будiвельнi роботи, виробництво будiвельних матерiалiв;

-виробництво та реалiзацiя товарiв народного споживання та товарiв виробничо-технiчного призначення, товарiв народного промислу;

-вiдкриття фiрмових магазинiв, крамниць, кав'ярень, ресторанiв, барiв та iнших розважальних закладiв;

-здiйснення усiх видiв торгiвельно дiяльностi;

-органiзацiя рекламно-iнформацiйних послуг;

-надання кредитiв юридичним та фiзичним особам.

Розділ 2. Вимоги до складання декларації з податку на прибуток підприємства.

Суми авансових внескiв вiдображалися платником податку у повiдомленi про результати розрахунку суми авансового внеску податку на прибуток. На сьогодні Законом України № 349 “Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 24.12.2002 відмінено сплату авансових внесків, та затверджено нову форму декларації з податку на прибуток підприємства та Порядок складання декларації з податку на прибуток підприємства, затверджений наказом Державної податкової адміністрації від 29,01,2003 за № 77/7398.

Порядок застосовується всіма платниками податку на прибуток підприємств, крім страховиків, банків та підприємств, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції і для яких встановлюються окремі порядки складання декларацій.

Декларація з податку на прибуток підприємства подається платником незалежно від того , виникло у звітному періоді в платника податкове зобов'язання чи ні.

Декларація заповнюється в тисячах гривень з одним десятковим знаком.

У декларації з податку на прибуток підприємства зазначаються усі передбачені в ній показники. У разі незаповнення рядка через відсутність операції (суми) цей рядок прокреслюється.

Дані, наведені в декларації, повинні підттверджуватися первинними документами обліку та відповідати правилам складання податкового обліку та звітності.

Достовіірність даних підтверджується підписами керівника підприємства і головного бухгалтера та засвідчуються печаткою

Оригінал декларації подається платником до податкового органу за місцезнаходженням платника на одному двосторонньому аркуші формату А-4. Подання копії декларації не допускається.

Декларація заповнюється засобами, які забезпечують вільне читання тексту (цифр) та збереження цих записів протягом установленого терміну зберігання звітності. Заповнення олівцем не дозволяється.

Державний податковий орган не приймає до розгляду декларацію, що не відповідає зазначеним вище вимогам або:

Містить текст або цифри, які не можливо прочитати внаслідок пошкодження аркушів, їх потертості, залиття чорнилом чи внаслідок інших причин;

не підтверджена підписами керівника підприємства і головного бухгалтера та не завірена печаткою платника податку.

Розділ 3. Порядок заповнення податкової декларації з податку но прибуток піідприємства

На прикладi cпiльного пiдпримства “АКМIС висвiтлимо механiзм розрахункiв податку на прибуток.

Декларацiя про прибуток пiдпримства складаться iз заголовно та основної частини (див.дод. 1). У заголовнiй частинi декларацi вiдображаються повна назва пiдпримства, форма власностi, iдентифiкацiйний код, назва органу, у введенi якого перебува пiдпримство, повна юридична адреса та номер телефону платника.

У першiй (рядки з 01 по 02) визначаться загальна сума валових доходiв, отриманих (нарахованих) протягом податкового перiоду в грошовiй, матерiальнiй, або нематерiальнiй формах як на територi Украни, так i за межами. Валовий доход фiрми “АКМIС” дорiвню 15027,3 тис. грн., скоригований валовий доход також склада 15027,3 тис. грв. Це пояснються слiдуючим: фiрма “АКМIС” не ма доходiв, якi за свом змiстом пiддаються виключенню зi складу валових доходiв з метою оподаткування.

Загальна сума валових витрат фiрми - 13306,2 тис. грн. Ця сума вiдображена у першій частинi декларацi (рядки з 04 по 06). В цiй частинi вiдображаються також витрати, якi за свом змiстом виключаються iз загально суми валових витрат з метою оподаткування. Але, як бачимо, “АКМIС” не ма таких витрат.

Сума амортизацiйних вiдрахувань вiдображена у першій частинi декларацi (рядок 07) i склада 5,0 тис. грн.

Маючи суму скоригованого доходу, загальну суму валових витрат та амортизацiйних вiдрахувань можна визначити суму оподаткованого прибутку - 15027,3-13306,2-5,0=1716,1тис.грн.

Саме ця сума вiдображаться у першій частинi податково декларацi (рядок 11).

Податок на прибуток спiльного пiдпримства “АКМIС” дорiвню 514,8тис.грн. (1716,1тис.грн. 30%).

Декларація за січень 2003 року та 11 місяців 2003 року подається платником до державного податкового органу для реєстрації протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду.

Сплата податку здійснюється у терміни, визначенні Законом України № 2181.

Розділ 4. Зміни в оподаткуванні платників податків юридичних осіб.

Законом України №349 “Про зміни до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” визначено наступні зміни у оподаткуванні прибутку юридтчних осіб:

1. Витрати платника не приймаються за фактом здійснення передоплати нерезиденту, а тільки при факті отримання товарів (робіт, послуг). Ця зміна стосується п.10.1 ст. 10. Визнання дати збільшення валових витрат при операціях з особами що не є платниками податку на прибуток підприємства (або платників за ставкою нижчою за передбаченою п.10.1 ст. 10)

2. Пункт 5.9 (уцінка запасів) нового Закону - запаси обліковуються за первісною вартістю.

3. Пункт 7.3.3 - не дозволяються маніпуляції базами оподаткування для імпортерів (експортерів) бо згідно п.7.3.3. сюди не відноситься заборгованість що виникла за операціями продажу (придбання) товарів (робіт, послуг)

4. Зміни п 12.1.1. - дебітор-боржник , що вчасно не розрахувався за поставлені товари (виконані роботи, чи надані послуги) - збільшує валові доходи на суму непогашеної заборгованості, визнаної судом. Раніше факт непогашення заборгованості не збільшував об'єкт оподаткування дебітора, а це не стимулювало боржника до своєчасного виконання зобов'язань.

5. Стаття 8 - витрати на придбання землі враховуються шляхом зменшення на їхню суму доходів від продажу землі.

6. Стаття 8 пункт 7.1. - збільшено витрати до 10% сукупної балансової вартості основних фондів на їх поліпшення до складу валових витрат.

7. Суми поворотної фінансової допомоги отримані від осіб неплатників податку - включаються до складу валових доходів. Якщо суму допомоги повертають, то суму вносять до валових витрат діючого податкового періоду.

8. З 1.01.2004 ставка оподаткування податком на прибуток підприємства зменшується з 30% до 25%.

9. Пункт 5.4.10. - за новим Законом до валових витрат можна відносити 50% витрат на придбання паливно-мастильних матеріалів для легкових автомобілів.

10. Пункт 16.4 - датою сплати квартальних платежів є дата встановлена Законом України “Про погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами “.

11. Спрощена декларація з податку на прибуток підприємств. З 01.01.2003 відмінено сплату авансових внесків (крім січня і листопада поточного року).

Зменшення оподатковуваного прибутку на суму податкових збитків накопичених у минулих податкових періодах. Починаючи з 01.01.2003 - така сума переноситься без обмежень. До 01.01.2003 - враховувалася сума не пізніше 12 звітних кварталів.

Висновки

Прибуток, який є основним фінансовим показником і результатом підприємницької діяльності господарюючих суб'єктів, забезпечує значну потребу в фінансових ресурсах не тільки самих підприємств, але й держави в цілому. Тому для успішного ведення підприємства в умовах рину повинні здійснювати планування прибутку.

Отриманий підприємством прибуток може бути використаний для задоволення різноманітних потреб. Отже, отриманий підприємством прибуток є об'єктом розподілу. На обсяг прибутку, який залишається в розпорядженні підприємств, впливають: абсолютна сума отриманого балансового прибутку, платежі в бюджет, здійснювані за рахунок прибутку (рентні платежі, плата за землю, податок із власників транспортних засобів, податок на прибуток).

Зміни у оподаткуванні прибутку підприємств повинні позитивно вплинути на порядок адміністрування податку на прибуток . Спрощена декларація та порядок її подання, зменшення ставки податку, а також ряд інших змін сприятимуть надходженням податкових платежів до бюджету та виходу підприємств з “тіні”.

Список використаних джерел

1. Закон України №349 “Про зміни до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”від 24 грудня 2002р.

2. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22 травня 1997р.

3. Закон України “Про підприємства в Україні” від 14 жовтня 1992р.

4. Закон України “Про систему оподаткування” від 13 березня 1992р.

5. Закон України “Про податок на майно” від 1 січня 1998р.

6. Закон України " Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.97р. № 283/97-ВР

7. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28.12.94р. №334/94-ВР

8. Декрет КМУ. №12 "Про податок на прибуток підприємств і організацій" від 26.12.92р

9. Основи оподаткування в Україні. Навчальний посібник.1999р.

10. Аблясов В.І. "Прибутковий: сплати податок і спи спокійно" / Галицькі контракти, 1998 №17 с 157-166.

11. Бандурка Л.Д. “Фінансова діяльність підприємств”

12. Василик О.Д Державні фінанси - К. "Вища школа", 1997.

13. Д'яконова 1.1. Податки та податкова політика України - К. 1997

14. Завгородній В.П. Налоги и налоговый контроль в Украине - К: “А.С.К.” 2000 - 620с.

15. Защменнов М., Юргелевич С. "Реформування податкової системи - в ії переорінтації із суто фіскальних цілей на регулюючі" / Вісник НБУ, 1998 №1 с. 12-14

 
 

Новости:


        Поиск

   
        Расширенный поиск

© Все права защищены.