Меню

Главная
Финансы деньги и налоги
Издательское дело и полиграфия
Новейшая история политология
Топики по английскому языку
Языкознание филология
Химия
Экология и охрана природы
Естествознание
Искусство и культура
Культурология
Хозяйственное право
Иностранные языки и языкознание
История и исторические личности
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Товароведение
Транспорт
Экология охрана труда
Банковское и биржевое дело
Коммуникации и связь
Конституционное право
Этика
             
Научно-образовательный портал
W-10.RU
Главная

Податкове стимулювання підприємства і зарубіжний досвід

Податкове стимулювання підприємства і зарубіжний досвід

- 3 -

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет ім.І.Франка

Інститут післядипломної освіти

Фінансово-економічний факультет

КУРСОВА РОБОТА

з навчальної дисципліни „Податки і оподаткування”

на тему: „Податкове стимулювання підприємства і зарубіжний досвід”

Слухачки групи ФЕФ - 41

Львів 2005

ЗМІСТ

стор.

Вступ 4

1. Податкове планування на підприємстві

1.1 Методи податкового планування 6

1.2 Застосування на підприємстві податкового планування 7

1.3 Спрощена система оподаткування 8

1.4 Принципи ефективності податкової політики 11

2. Податкове стимулювання підприємства

2.1 Фонди фінансової підтримки підприємництва в Україні 12

2.2 Податкове стимулювання підприємств у Російській Федерації 13

2.3 Підтримка середніх підприємств з боку міжнародних фінансових організацій 14

3. Податкове стимулювання інвестиційної діяльності

3.1 Форми стимулювання інвестиційного процесу 19

3.2 Показники ефективності проекту 20

4. Спеціальні економічні зони

4.1 Спеціальна економічна зона "Донецьк" 23

4.2 Спеціальна економічна зона "Азов" 24

4.3Спеціальна економічна зона "Закарпаття" 26

4.4 Спеціальна економічна зона "Інтерпорт Ковель"

27

4.5 Спеціальна економічна зона "Миколаїв" 28

4.6 Спеціальна (вільна) економічна зона "Порто-Франко "" 30

4.7 Спеціальна економічна зона "Порт Крим 31

4.8 Спеціальна економічна зона "Славутич" 33

4.9 Спеціальна економічна зона "Курортополіс Трускавець 34

4.10 Спеціальна економічна зона "Яворів" 36

4.11 Спеціальна економічна зона "Рені" 37

Висновки 39

Список використаних джерел

ВСТУП

Система оподаткування підприємств є важливим регулятором економіки держави, і може стимулювати виробництво і науково - технічний прогрес, обмежувати зростання та інфляцію. Але, водночас, вона стримує інвестиції, скорочує споживання, уповільнює процеси заощаджень та нагромадження. В сучасних умовах господарювання податки суттєвим фактором впливу на фінансове - господарську діяльність підприємств. Тому забезпечити нормальне функціонування підприємницьких структур у нестабільному соціальне - економічному середовищі, та якісне управління фінансовими ресурсами керівники та бухгалтери можуть лише при наявності розробленої ними концепції управління податками.

Ефективна податкова політика підприємства здатна суттєво сприяти удосконаленню методів господарювання, підвищенню рентабельності виробництва, зміцненню комерційного розрахунку як основи стійкого фінансового стану і стабільної роботи підприємства та виконання ним зобов'язань перед бюджетом, банком, контрагентами.

Податкова політика підприємства враховує, в першу чергу, особливості його діяльності та динаміку розвитку. Саме тому важливо розуміти, яким чином кожен податок впливає на показники фінансового стану підприємства, тобто досконально володіти об'єктивним аналізом податків.

Розділ1. ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Основними показниками фінансово - господарської діяльності, на які впливають податки є:

- собівартість продукції;

- прибуток від реалізації товарів (робіт, послуг);

- прибуток підприємства;

- обсяг реалізації;

- виручка від реалізації;

- платоспроможність підприємства;

- фінансова стійкість підприємства;

- іммобілізація оборотних коштів;

- прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства;

- залишки нереалізованої продукції;

- чистий прибуток;

- обсяг залучених кредитів;

- використання прибутку.

Прогнозування податкових відрахувань на мікро рівні передбачене при складанні бізнес плану підприємства. Слід зауважити, що невірний або недостатній облік податкового стану може призвести не лише до несприятливих фінансових наслідків, але й навіть викликати банкрутство підприємства. В той же час застосування на підприємстві податкового планування може забезпечити не тільки збереження капіталу підприємства, але й можливість фінансування і розширення діяльності, нових інвестицій.

Можливість і необхідність податкового планування закладені в самому податковому законодавстві. Діюче українське законодавство містить в собі різні податкові режими для різних ситуацій (наприклад, при торгівлі на ринку - один механізм оподаткування, а при торгівлі в магазині він дещо інший) припускає різні методи для визначення податкової бази і пропонує платникам різні податкові пільги.

1.1 Методи податкового планування Методами податкового планування є поточний фінансовий контроль, попередня податкова експертиза, порівняльний аналіз.

Поточний фінансовий контроль (короткострокове оперативне податкове планування передбачає контроль за податковими платежами при періодичному складанні прогнозів, зміст спостереження проводиться у відповідності з прогнозами реальних платежів податків за ті ж періоди).

У випадку суттєвих розбіжностей між прогнозами і реальними платежами з'ясовуються причини розбіжностей і розробляються пропозиції щодо їх усунення. Базою при застосуванні методу виступають нормативні податкові документи, обговорення даних питань податковою інспекцією, придбана література по податках.

Попередня податкова експертиза (середньострокове перспективне податкове планування передбачає експертизу нових проектів і найважливіших управлінських рішень). Цей метод передбачає вже в наявності на підприємстві ґрунтовної інформаційно - аналітичної бази по податках: не лише текстів нормативних документів, але й коментарів до них провідних юристів, бухгалтерів, аудиторів, матеріалів державних органів, рішень судів за податковими спорами, матеріалів по податках з періодики, проектів податкового законодавства.

Порівняльний аналіз (довгострокове стратегічне податкове планування) передбачає аналіз нових проектів діяльності підприємства в цілому. У відповідності з цим методом проводиться порівняння різних варіантів діяльності підприємства з метою визначення їх податкової ефективності: на короткий період діяльності (при постійних значеннях податкових ставок) і на тривалі періоди (при різних варіантах очікуваних змін у законодавстві та ставках).

1.2 Застосування на підприємстві податкового планування

При здійсненні податкового планування потрібно усвідомлювати, що використання сприятливих податкових режимів вимагатиме від платника податків у багатьох випадках зміни форми і навіть змісту його діяльності. В першу чергу, такі зміни стосуються тих ознак, на які орієнтується податкове законодавство при визначенні податкових зобов'язань юридичних і фізичних осіб:

1) об'єкта оподаткування (заміна (зміна) об'єкта оподаткування, або перенесення терміну виникнення податкових зобов'язань);

2) суб'єкта оподаткування (заміна самого платника податків);

3) податкової юрисдикції (перехід з однієї на іншу);

4) різноманітні пільги.

Першоосновою при застосуванні на підприємстві податкового планування, звичайно, є досконале знання і належне розуміння податкового законодавства. Крім того, найбільшу ефективність забезпечує послідовне та узгоджене використання різних методів податкового планування, які мають враховувати особливості діяльності підприємства і можуть бути розроблені тільки для кожного окремого платника податків.

Податкове планування на підприємстві передбачає можливість вибору пільгового режиму оподаткування, запровадженого державою з метою підтримки пріоритетних секторів економіки видів діяльності або для соціального захисту населення, використовуючи систему наданих законодавством пільг, підприємство може переорієнтувати свою фінансово-господарську діяльність із метою оптимізації оподаткування та збільшення доходів. Отже, прийняттю рішення про здійснення певного пільгового напрямку роботи має передувати відповідний розрахунок доцільності використання податкових пільг.

1.3 Спрощена система оподаткування

Крім того, підприємство може оптимізувати порядок справляння податків шляхом застосування спрощених систем оподаткування, обліку та звітності для суб'єктів малого підприємництва (схема 1):

Платники

Важливим ланцюгом у розрахунку ефективності податкових платежів є використання системи планування та моделювання баз оподаткування. Для цього податкові платежі розраховуються різними варіантами, а потім підставляються результати моделювання.

Ефективність обраної податкової політики характеризується такими коефіцієнтами: коефіцієнт податкомісткості, що характеризує суму всіх податкових платежів підприємства, які припадають на одиницю реалізованої продукції:

загальна сума податкових платежів підприємства

К =

обсяг реалізації продукції

коефіцієнт частки окремого податку в загальній сумі передбачуваних зборів та податків:

сума окремого податку, чи збору

К =

загальна сума, передбачуваних зборів та податків

Важливою виявляється також оцінка зміни питомої ваги податків в обсягах виробництва товарів (робіт, послуг), аналіз співвідношення нарахованих (сплачених) податків та собівартості продукції; валових доходів підприємства; чистого доходу від реалізації; прибутку підприємства.

1.4 Принципи ефективності податкової політики

Ефективність податкової політики досягається дотриманням наступних принципів:

1. Суворе дотримання діючого законодавства по оподаткуванню.

2. Доцільність застосування на підприємствах малого бізнесу спрощених систем оподаткування.

3. Управління виробничим процесом у залежності від зміни діючої системи оподаткування.

4. Вплив на елементи бази оподаткування в залежності від групи податків, зборів та платежів.

Таким чином, система оптимізації податків належним чином сприяє підвищенню економічної ефективності підприємств, що прямо пропорційно впливає на зміцнення економіки країни.

Рівень сплати податків та добросовісність обох сторін цього процесу - платників податків і держави - свідчить про цивілізованість суспільства, бо податки - це плата за цивілізацію.

Розділ2. ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Виняткове значення в системі заходів щодо регулювання підприємницької діяльності та стимулювання до її легалізації має спрощення процедур оподаткування.

2.1 ????????? ???????????? ????????????

Розвиток середнього підприємництва значною мірою залежить від надання йому фінансової допомоги. Але в Україні в умовах складної економічної ситуації та складнощів з наповненням бюджету фінансова підтримка підприємництва здійснювалась недостатньо. Головними джерелами державної фінансової підтримки в 1997 р. були Державний інноваційний фонд України та Український фонд підтримки фермерських господарств, профінансований бюджетом на 78%.

Особливого значення набули регіональні фонди підтримки підприємництва, чисельність яких збільшилась. Діяльність цих фондів спрямована на фінансування проектів, які співпадають з місцевими пріоритетами розвитку.

Посилилась організаційна робота з боку відновленого Державного комітету з питань підприємництва, Міністерства економіки, обласних державних адміністрацій. Реалізувалась програма розвитку середнього підприємництва в Україні на 1997-1998 роки.

Щодо інфраструктури підприємництва, то практично в усіх областях формувались інформаційні банки даних стану та розвитку середнього бізнесу в регіоні, ділових пропозицій іноземних фірм і потенційних інвесторів. Розвивається мережа бізнес-центрів, яких в 1998р. налічувалось 49. Розвивається система підготовки кадрів для занять малим і середнім бізнесом. На базі вищих навчальних закладів створюються бізнес-інкубатори; також відбувається створення нових інженерних центрів, технопарків, центрів соціального партнерства і розвитку середнього бізнесу, фонди гарантій та інвестицій.

2.2 Податкове стимулювання підприємств у Російській Федерації

Законодавство Російської Федерації забезпечує державну підтримку середнього бізнесу, встановлюючи основні напрямки стимулювання і розвитку суб’єктів середнього бізнесу, а також пільги та інші міри підтримки підприємств.

Для того, щоб мати можливість користуватися пільгами та підтримкою з боку держави, підприємство має відповідати певним умовам щодо чисельності працівників та структури статутного капіталу, а також працювати в певній галузі.

Основними напрямками державної підтримки є наступні:

· формування інфраструктури підтримки та розвитку середнього бізнесу;

· створення пільгових умов використання суб'єктами середнього бізнесу державних фінансових, матеріально-технічних та інформаційних ресурсів та технологій;

· встановлення спрощеного порядку реєстрації суб'єктів середнього бізнесу;

· підтримка зовнішньоекономічної діяльності;

· організація підготовки та підвищення кваліфікації кадрів для середнього підприємництва.

Система підтримки базується на спеціальних програмах розвитку середнього підприємництва, які розробляє Уряд РФ та органи виконавчої влади. Одним з основних методів держаного стимулювання середнього підприємництва є система пільг з оподаткування. Але вони не надаються середнім підприємствам, що створені з ліквідованих (реорганізованих) підприємств, їх філіалів та структурних підрозділів. До цих пільг входять: звільнення від податку частини прибутку, що спрямована на фінансування окремих заходів, звільнення від авансових внесків податку на прибуток, спрощений порядок оподаткування.

2.3 ?ідтримка середніх підприємств ? боку міжнародних фінансових організацій

З боку міжнародних фінансових організацій підтримка середніх підприємств здійснюється у таких основних напрямках:

· надання кредитів;

· підготовка та реалізація системних проектів, спрямованих на розвиток підприємництва;

· технічна допомога на макро- та регіональному рівні для створення мережі інформаційно-консалтингових та навчальних центрів, бізнес-інкубаторів.

Найбільш вагому фінансову підтримку надають Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Світовий банк, уряди ФРН та США. В Україні ЄБРР з 1994 року реалізує проект “Кредитна лінія для розвитку малих і середніх підприємств” (SMELINE). Напрямами кредитування є:

· довгострокове фінансування засобів виробництва та пов'язаного з ним збільшення нормативного оборотного капіталу;

· короткострокове фінансування витрат на імпортовану сировину та запасні частини;

· фінансування лізингу.

Розподіл кредитних проектів свідчить про обережність підприємств в отриманні досить дорогих кредитів. Переважають кредити в легку, харчову промисловість, сільське господарство та послуги.

Міжнародний банк реконструкції та розвитку (Світовий банк) реалізовує системні проекти, котрі сприятимуть створенню умов для розвитку підприємництва. Серед них проект розвитку підприємств, проект розвитку експорту, Фонд передвиборних гарантій. Проекти розвитку підтримують процеси приватизації та розбудови фондового ринку, дерегулювання, розвиток конкурентного середовища, післяприватизаційну підтримку підприємств.

Конкретну фінансову підтримку може забезпечити Проект розвитку експорту (ПРЕ), який запроваджено спільно Світовим банком, Укрексімбанком за участю та технічним сприянням Ексімбанку Японії, а фінансується за рахунок кредитної лінії Світового банку. Термін реалізації - 5 років. Основні напрями:

· кредитування експортної діяльності українських експортерів - обсяг близько 60 млн. дол.;

· надання фінансової допомоги експортерам у обсязі близько 5 млн. дол. США.

За рахунок коштів міжнародної фінансової допомоги організовано навчання підприємців та державних службовців з питань антикризового менеджменту, маркетингових досліджень, підготовки бізнес-планів. Для вирішення інвестиційних проблем протягом 1997 року реалізовувались проекти за програмою TACIS та Консультативною програмою ТРАНСФОРМ Уряду Німеччини. Це були консультативні послуги, перепідготовка кадрів, розробка пілотних проектів, бізнес-планів тощо.

За рахунок міжнародних коштів продовжується формування інфраструктури підтримки малого підприємництва. Мережа бізнес-центрів створена за підтримки Агентства міжнародного розвитку США, Фондів “Відродження”, “НОУ-ХАУ”, “Євразія”, програм TACIS та ТРАНСФОРМ.

Розпочато в 1998 році реалізацію 2,5-річної програми розвитку бізнес-інкубаторів в Україні, яка фінансується Урядом США через Агентство США з міжнародного розвитку.

Також з метою поліпшення ситуації з фінансуванням середніх підприємств було засновано Німецько-український фонд, стартовий капітал якого становив 10 млн. нім. марок. Метою фонду є надання кредитів середнім підприємствам та технічна підтримка українських комерційних банків в рамках фінансування цільової групи, тобто середніх підприємств, що є спільними українсько-німецькими, перебувають переважно у приватній власності і мають не більше 500 працівників. Фонд фінансує як оборотний капітал, так і інвестиції даного підприємства. Максимальна сума кредиту - 500 тис. нім. марок та процентна ставка - 13% річних.

Для вирішення проблеми фінансування роботи середніх підприємств варто розглянути наступні пропозиції:

· нині на пільгових умовах кредити видають лише фонди підтримки малого бізнесу без особливих вимог щодо їхнього ефективного використання, хоча завжди існує ризик їх неповернення. Тому доцільно було б надавати пільгові кредити за умови, щоб обсяг виробництва становив не менше 70% загального обсягу, з гарантією повернення;

· треба використовувати нетрадиційні послуги для комерційних банків, наприклад, лізингові кредити або лізинг нерухомості;

· можна також застосовувати факторингові операції та приватне або спонсорське фінансування;

· також вигідним є співробітництво середніх підприємств з великими фінансово-промисловими групами на підставі контрактних, підрядних та орендних відносин;

· а гарантом повернення кредиту можуть бути цільові фонди, товариства взаємного кредиту та торгово-промислові палати.

Розділ3. ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

    Вивчення зарубіжного досвіду, його узагальнення свідчать про наявність різноманітних підходів, моделей, механізмів та інструментів стимулювання інвестиційних проектів в інтересах держави. Серед них, у контексті окремого проекту, слід виділити:

· вплив на визначення учасників проекту, інвесторів, видів та форм інвестицій;

· впровадження системи інвестиційних пільг;

· регулювання отримання прибутку учасниками проекту;

· регулювання змін відносин власності;

· гарантії дотримання прав учасників на протязі проекту.

3.1 Форми стимулювання інвестиційного процесу

В умовах відносної обмеженості інвестиційних ресурсів в Україні важливого значення набуває вміння застосувати апробовані у світовій господарській практиці дійові форми та інструменти стимулювання інвестиційної діяльності (табл.1).

Таблиця 1. Форми стимулювання інвестиційного процесу

Форми

Інструменти

1. Кредитне стимулювання

1.1. Безпроцентнi кредити.
1.2. Пільгові кредити.
1.3. Інвестиційні гарантії.

2. Податкове стимулювання

2.1. Зниження ставки податку.
2.2. Податковi угоди з іншими країнами.
2.3. Зняття податків на реінвестиції.
2.4. Безмитний імпорт обладнання та/або сировини.
2.5. Податковi кредити.

3. Стимулювання інфраструктурного забезпеченя

3.1. Надання землі у безкоштовне користування або за пільговими цінами.
3.2. Надання будiвель та споруд в безкоштовне користування або за пільговими умовами.

4. Стимулювання конкретних інвестиціних проектів

4.1. Цільове фінансування ресурсо- природо-зберiгаючих технологій.
4.2. Цільове фінансування проектів, оріентованих на підвищення кваліфікації і перепідготовку кадрів, покращання умов праці.
4.3. Сприяння в проведенні техніко-економічних обгрунтовань проектів.

5. Протекцiоністськi заходи

5.1. Диференцiйовані тарифи на імпорт та експорт.

   

3.2 Показники ефективності проекту

За фіксованих умов податкового середовища, сформований інвестиційний проект у випадку його реалізації створює додану вартість - ДВр , до складу якої входять: чистий прибуток підприємства - ДВрrofit , плата інвесторові за залучені кошти - ДВ% , заробітна плата зайнятого персоналу - ДВрersons і податки - ДВрtax1, на які претендує держава.    

При цьому проект характеризується певною сукупністю показників ефективності серед яких: період окупності, чиста теперішня вартість (NPV), внутрішня ставка прибутковості (IRR), прибутковість вкладеного капіталу, тощо.   

Звичною ситуацією для вітчизняних ініціаторів проекту - підприємств та підприємців є нестача фінансових ресурсів. Відповідно відбувається пошук їх на внутрішньому та зовнішньому ринках. І ось коли співставляються показники ефективності проекту з вимогами до них з боку потенційних інвесторів, має місце невідповідність показників проекту вимогам цих інвесторів. В результаті проект відхиляється. Ця ситуація типова для України. Її не змінити ні семінарами, ні міждержавними угодами, якщо відсутній економічний інтерес. Відхиляється проект - втрачається додана вартість ДВр. Втрачаються і податки - ДВрtax 1, на які претендувала держава !

Логічним видається запровадження у аналітичну практику, назвемо так "податкового інвестиційного ресурсу" І-tax - капіталу з від'ємною вартістю. Додавання його до сукупності ресурсів, на які витрачаються фінансові кошти в межах інвестиційного проекту, призводить до зменшення потреби в інвестиційних коштах. Це, відповідно, може призвести то того, що показники ефективності проекту, з огляду на які приймається рішення про участь в ньому стороннього фінансового інвестора, задовольнять його і проект "піде". В результаті всі отримають певну частку доданої вартості.   

При цьому, очевидно,:

ДВрtax 2 < ДВрtax 1

І-tax = ДВрtax 1 - ДВрtax 2

    Таким чином, маємо формулу для розрахунку ефективності проекту для держави:

Etax= ДВрtax 2/ І-tax = ДВрtax 2/ (ДВрtax 1 - ДВрtax2)

    З першого погляду, держава втрачає, але лише у випадку, коли проект реалізувася б і без зміни умов участі в ньому держави. Практично ж, як ми знаємо, більшість проектів відхиляються.   

На цьому можна було б зупинитись. Але також логічною видається вимога з боку держави претендувати і на певну плату за інвестування "податкового інвестиційного ресурсу", за аналогією до всіх інших ресурсів. І це часто є можливим, бо поступки у платежах на ранніх стадіях створюють умови для оплати відповідних сум пізніше. За умови прийняття тези про рівноцінність грошових коштів в економіці, чи то у вигляді кредитів банку, чи то у вигляді податкових платежів, таку пільгу з боку держави можна було б встановлювати на рівні, який корелює зі ставками банківських позик.

Розділ4.СПЕЦІАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ

Одним з видів податкового стимулювання підприємств є створення спеціальних економічних зон.

4.1Спеціальна економічна зона "Донецьк"

Територія розташування, площа: м. Донецьк, Донецька область, площа - 466 га

Термін дії: 60 років

Початок роботи: 21.07.1998 р.

Правова база: Закони України від 24.12.98 № 356 "Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області" та від 15.07.99 № 973 "Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування у зв'язку з запровадженням спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Донецькій області".

Пріоритетні види економічної діяльності: машинобудування, приладобудування, електротехнічна промисловість; інноваційні проекти по створенню нових матеріалів та виробничих систем.

Пільги, що надаються інвесторам:

- режим спеціальної митної зони;

- ставка оподаткування прибутку - 20%;

- оподаткування доходів нерезидентів - у розмірі 2/3 встановленої ставки;

- не справляються збори до Державного інноваційного фонду та до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення;

- звільняється від оподаткування сума інвестицій, одержана згідно з інвестиційним проектом;

- надходження в іноземній валюті звільняються від обов'язкового продажу;

- не справляється плата за землю на період освоєння земельної ділянки.

Особливі умови, за яких інвестори отримують пільги: дозвіл Ради на провадження підприємницької діяльності на території зони.

Очікувані результати діяльності:

передбачається залучити - 500 млн. дол. США;

збереження старих та створення нових робочих місць - 10 тис.;

4.2Спеціальна економічна зона "Азов"

Територія розташування, площа: м. Маріуполь, Донецька область, площа -315 га

Термін дії: 60 років

Початок роботи: 21.07.1998 р.

Правова база: Закони України від 24.12.98 № 356 "Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області" та від 15.07.99 № 973 "Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування у зв'язку з запровадженням спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Донецькій області".

Пріоритетні види економічної діяльності: розвиток експедиційно-складської, транспортно-сервісної та виробничої сфери.

Пільги, що надаються інвесторам:

- режим спеціальної митної зони;

-ставка оподаткування прибутку - 20%;

- оподаткування доходів нерезидентів - у розмірі 2/3 встановленої ставки;

- не справляються збори до Державного інноваційного фонду та до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення;

- звільняється від оподаткування сума інвестицій, одержана згідно з інвестиційним проектом;

- надходження в іноземній валюті звільняються від обов'язкового продажу;

- не справляється плата за землю на період освоєння земельної ділянки.

Особливі умови, за яких інвестори отримують пільги: дозвіл Ради на провадження підприємницької діяльності на території зони; здійснення операцій з обслуговування транзитних вантажів, їх зберігання, дороблення, сортування, пакування, надання транспортно-експедиторських, агентських послуг, а також застосування новітніх технологій з метою виробництва товарів для експорту та поставок їх на внутрішній ринок.

Очікувані результати діяльності:

передбачається залучити - 400 млн. дол.США;

збереження старих та створення нових робочих місць - 10 тис. грн.;

4.3Спеціальна економічна зона "Закарпаття"

Територія розташування, площа: Ужгородський та Мукачівський райони Закарпатської області, площа - 737 га

Термін дії: 30 років

Початок роботи: 09.01.1999 р.

Правова база: Указ Президента України від 09.12.98 № 1339 “Про спеціальну економічну зону “Закарпаття”

Пріоритетні види економічної діяльності: транспортна, експедиторська діяльність, митні послуги, обслуговування і зберігання транзитних вантажів, пов'язані з ними фінансові функції.

Пільги, що надаються інвесторам:

- режим спеціальної митної зони;

- ставка оподаткування прибутку - 20%;

- оподаткування доходів нерезидентів - у розмірі 2/3 встановленої ставки;

- не справляються збори до Державного інноваційного фонду;

- надходження в іноземній валюті звільняються від обов'язкового продажу.

Особливі умови, за яких інвестори отримують пільги:реєстрація суб'єкта підприємницької діяльності на території зони; здійснення операцій з обслуговування транзитних вантажів, їх зберігання, дороблення, сортування, пакування, надання транспортно-експедиторських, агентських та пов'язаних з ними фінансових послуг, торгівлі, а також застосування новітніх технологій з метою виробництва товарів для експорту та поставок їх на внутрішній ринок.

Очікувані результати діяльності:

передбачається залучити - 1300 млн.дол.США;

збереження старих та створення нових робочих місць - 10 тис.;

4.4 Спеціальна економічна зона "Інтерпорт Ковель"

Територія розташування, площа: м. Ковель, Волинська область, площа - 57 га.

Термін дії: 20 років

Початок роботи: 01.01.2000 р.

Правова база: Указ Президента України від 22.06.1999р. № 702 "Про спеціальну економічну зону "Інтерпорт Ковель"

Пріоритетні види економічної діяльності: транспортна, експедиторська діяльність, митні послуги, обслуговування і зберігання транзитних вантажів, пов'язані з ними фінансові функції.

Пільги, що надаються інвесторам:

- режим спеціальної митної зони;

- ставка оподаткування прибутку - 20%;

- оподаткування доходів нерезидентів - у розмірі 2/3 встановленої ставки;

- не справляються збори до Державного інноваційного фонду;

- перші 5 років земельний податок не справляється;

- надходження в іноземній валюті звільняються від обов'язкового продажу.

Особливі умови, за яких інвестори отримують пільги: укладення договору про реалізацію інвестиційного проекту з адміністрацією зони, здійснення операцій з обслуговування транзитних вантажів, їх зберігання, дороблення, сортування, пакування, надання транспортно - експедиторських, агентських та пов'язаних з ними фінансових послуг, торгівлі, а також застосування новітніх технологій з метою виробництва товарів для експорту та поставок їх на внутрішній ринок;

Очікувані результати діяльності:

передбачається залучити - 18 млн.дол.США;

збереження старих та створення нових робочих місць - 300;

4.5Спеціальна економічна зона "Миколаїв"

Територія розташування, площа: м. Миколаїв, площа - 865 га.

Термін дії: 30 років

Початок роботи: 01.01.2000 р.

Правова база: Закон України від 13.07.2000 № 1909 "Про спеціальну економічну зону "Миколаїв"

Пріоритетні види економічної діяльності: машинобудування, суднобудування та приладобудування; оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, виробництво промислових газів, перероблення пластмаси; будівництво, енергетика, зв'язок та інші.

Пільги, що надаються інвесторам:

- перші 3 роки ставка податку на прибуток - 0%, з четвертого по шостий рік - 50% від діючої, з четвертого по десятий рік - звільняється від оподаткування частина прибутку, спрямована на реалізацію інвестиційного проекту;

- звільняється від оподаткування сума інвестиції, одержана згідно з інвестиційним проектом;

- податок на додану вартість не справляється у разі ввезення з-за меж митної території України устаткування, обладнання та комплектуючих деталей до них (крім підакцизних товарів) для реалізації інвестиційних проектів, але не більше ніж 5 років;

- мито не справляється у разі ввезення з-за меж митної території України сировини, матеріалів, устаткування, обладнання та комплектуючих деталей до них (крім підакцизних товарів) для реалізації інвестиційних проектів, але не більше ніж 5 років;

- операції з реалізації продукції по міжзаводській кооперації оподатковуються ПДВ за нульовою ставкою;

- звільнення від сплати збору до Державного інноваційного фонду на період реалізації інвестиційного проекту;

- зарахування сум авансових платежів на окремі рахунки;

- надходження в іноземній валюті звільняються від обов'язкового продажу;

- не справляється плата за землю на період реалізації проекту;

- режим спеціальної митної зони (на території суднобудівних підприємств).

Особливі умови, за яких інвестори отримують пільги: реалізація на території спеціальної економічної зони відповідно до укладеного з органом господарського розвитку договору (контракту) щодо інвестиційних проектів у пріоритетних видах економічної діяльності кошторисною вартістю не менш як:

500 тис. доларів США - у харчовій промисловості та переробленні сільськогосподарських продуктів;

700 тис. доларів США - у будівництві, енергетиці, сфері транспорту;

1 млн. доларів США - у машинобудуванні та приладобудуванні;

3 млн. доларів США - на підприємствах суднобудівної промисловості.

Очікувані результати діяльності:

передбачається залучити - 650 млн. дол. США;

збереження старих та створення нових робочих місць - 33 тис;

4.6Спеціальна (вільна) економічна зона "Порто-Франко"

Територія розташування, площа: м. Одеса, площа - 32 га

Термін дії: 25 років

Початок роботи: 01.01.2000 р.

Правова база: Закони України від 23.03.2000 № 1607 "Про спеціальну (вільну) економічну зону "Порто-франко" на території Одеського морського торговельного порту" та від 23.03.2000 № 1608 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування у зв'язку із створенням спеціальної (вільної) економічної зони "Порто-франко" на території Одеського морського торговельного порту".

Пріоритетні види економічної діяльності: обслуговування транзитних вантажів, їх зберігання, сортування, пакування, доробка, надання транспортно-експедиторських та агентських послуг.

Пільги, що надаються інвесторам:

- спеціальний митний режим;

- перші 3 роки ставка податку на прибуток - 0%, з четвертого по шостий рік - 50% від діючої;

- звільняється від оподаткування сума інвестиції, одержана згідно з інвестиційним проектом;

- надходження в іноземній валюті звільняються від обов'язкового продажу;

Особливі умови, за яких інвестори отримують пільги: реалізація створеними на території "Порто-Франко" юридичними особами інвестиційних проектів кошторисною вартістю не менш як 1 млн. доларів США на підставі договору (контракту) з органом господарського розвитку зони.

Очікувані результати діяльності:

передбачається залучити - 78 млн. дол. США;

збереження старих та створення нових робочих місць - 250;

4.7Спеціальна економічна зона "Порт Крим"

Територія розташування, площа: м. Керч, Автономна Республіка Крим, площа - 27 га

Термін дії: 30 років

Початок роботи: 01.01.2000р.

Правова база: Указ Президента України від 27.06.99 р. № 740 "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку та спеціальну економічну зону "Порт Крим" в Автономній Республіці Крим"

Пріоритетні види економічної діяльності: обслуговування транзитних вантажів, їх зберігання, сортування, пакування, доробка, надання транспортно-експедиторських та агентських послуг.

Пільги, що надаються інвесторам:

- режим спеціальної митної зони;

- ставка оподаткування прибутку - 20%;

- звільняється від оподаткування сума інвестиції, одержана згідно з інвестиційним проектом;

- надходження в іноземній валюті звільняються від обов'язкового продажу;

- звільнення від плати за землю на період освоєння земельних ділянок, але не більш ніж на 5 років;

- збір до Державного інноваційного фонду справляється у розмірі 50% від діючого.

Особливі умови, за яких інвестори отримують пільги: отримання дозволу на провадження підприємницької діяльності на території зони; здійснення операцій з обслуговування транзитних вантажів, їх зберігання, дороблення, сортування, пакування, надання транспортно - експедиторських та агентських послуг, а також застосування новітніх технологій з метою виробництва товарів для експорту та поставок їх на внутрішній ринок;

Очікувані результати діяльності:

передбачається залучити - 150 млн. дол. США;

збереження старих та створення нових робочих місць - 1,5 тис.;

4.8 Спеціальна економічна зона "Славутич"

Територія розташування, площа: м. Славутич, Київська область, площа - 2 тис. га.

Термін дії: до 01.01.2020 р.

Початок роботи: 30.06.1998 р.

Правова база: Закони України від 03.06.99 № 721 "Про спеціальну економічну зону "Славутич" та від 03.06.99 № 722 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування у зв'язку із створенням спеціальної економічної зони "Славутич"

Пріоритетні види економічної діяльності: впровадження нових технологій, ринкових методів господарювання та розвиток інфраструктури СЕЗ "Славутич", поліпшення використання природних та трудових ресурсів тощо.

Пільги, що надаються інвесторам:

- перші 3 роки ставка податку на прибуток - 0%, з четвертого по шостий рік - 50% від діючої;

- звільняється від оподаткування сума інвестиції, одержана згідно з інвестиційним проектом;

- податок на додану вартість не справляється у разі ввезення з-за меж митної території України устаткування, обладнання, комплектуючих деталей до них, транспортних засобів (крім підакцизних товарів) для реалізації інвестиційних проектів, але не більше 5 років;

- мито не справляється у разі ввезення з-за меж митної території України сировини, матеріалів, устаткування, обладнання, комплектуючих деталей до них, транспортних засобів (крім підакцизних товарів) для реалізації інвестиційних проектів, але не більше 5 років;

- не справляються збори до Державного інноваційного фонду та збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття;

- надходження в іноземній валюті звільняються від обов'язкового продажу;

- перші 3 роки від початку освоєння земельної ділянки не справляється земельний податок, з четвертого по шостий рік справляється за ставкою 50% від діючої.

Особливі умови, за яких інвестори отримують пільги: реалізація суб'єктами підприємницької діяльності, що розташовані на території зони, затверджених виконавчим комітетом Славутицької міської ради інвестиційних проектів кошторисною вартістю, еквівалентною не менше ніж 200 тис. доларів США.

Очікувані результати діяльності:

передбачається залучити - 118 млн. дол. США;

збереження старих та створення нових робочих місць - 2,4 тис.;

4.9 Спеціальна економічна зона "Курортополіс Трускавець"

Територія розташування, площа: м. Трускавець, Львівська область, площа -774 га.

Термін дії: 20 років.

Початок роботи: 01.01.2000 р.

Правова база: Закони України від 18.03.99 № 514 "Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу "Курортополіс Трускавець" та від 18.03.99 № 515 "Про внесення змін до законів України з питань оподаткування у зв'язку із створенням спеціальної економічної зони туристсько-рекреаційного типу "Курортополіс Трускавець"

Пріоритетні види економічної діяльності: лікувально-оздоровчі комплекси; виробництво мінеральних вод; рекреаційний туризм, асенізація, наукові дослідження у галузі охорони здоров'я.

Пільги, що надаються інвесторам:

- перші 3 роки ставка податку на прибуток - 0%, з четвертого по шостий рік - 50% від діючої;

- звільняється від оподаткування сума інвестиції, одержана згідно з інвестиційним проектом;

- мито та податок на додану вартість не справляються у разі ввезення з-за меж митної території України лікарських засобів, устаткування, обладнання, комплектуючих деталей до них, програмного забезпечення (крім підакцизних товарів) для реалізації інвестиційних проектів;

- надходження в іноземній валюті звільняються від обов'язкового продажу;

- земельний податок не справляється на період освоєння земельної ділянки, в наступні 10 років рік він справляється за ставкою 50% від діючої.

Особливі умови, за яких інвестори отримують пільги: реалізація суб'єктами підприємницької діяльності, що розташовані на території зони, затверджених виконавчим комітетом Трускавецької міської ради інвестиційних проектів у пріоритетних видах економічної діяльності кошторисною вартістю, еквівалентною не менше ніж 500 тисяч доларів США, на підставі договору з органом управління СЕЗ "Курортополіс Трускавець".

Очікувані результати діяльності СЕЗ:

передбачається залучити - 100 млн.дол.США;

збереження старих та створення нових робочих місць - 14,5 тис.;

4.10 Спеціальна економічна зона "Яворів"

Територія розташування, площа: Яворівський район, Львівської області, площа - 116 тис. га

Термін дії: до 01.01.2020 року.

Початок роботи: 17.02.1999 р.

Правова база: Закон України від 15.01.99 № 402 "Про спеціальну економічну зону "Яворів", від 15.01.1999р. № 403 "Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування у зв'язку з створенням спеціальної економічної зони "Яворів"

Пріоритетні види економічної діяльності: впровадження інноваційних проектів, видобування вуглеводів, харчова промисловість, легка промисловість, деревообробна та паперова промисловість, виробництво машин та устаткування, будівництво, транспорт.

Пільги, що надаються інвесторам:

- перші 3 роки ставка податку на прибуток - 0%, у наступні роки - 50% від діючої;

- перші 3 роки земельний податок не справляється, у наступні роки справляється за ставкою 50% від діючої;

- не справляються збори до Державного інноваційного фонду та на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття;

- мито та податок на додану вартість не справляються у разі ввезення з-за меж митної території України устаткування, обладнання, комплектуючих до них (крім підакцизних товарів) для реалізації інвестиційних проектів, але не більше ніж 5 років.

Особливі умови, за яких інвестори отримують пільги: реалізація суб'єктами підприємницької діяльності, що розташовані на території, затверджених Яворівською районною державною адміністрацією інвестиційних проектів у пріоритетних видах економічної діяльності мінімальною вартістю не менше 500 тис. дол. США.

Очікувані результати діяльності:

передбачається залучити - 277 млн.дол. ША;

збереження старих та створення нових робочих місць - 7 тис.;

4.11 Спеціальна економічна зона "Рені"

Територія розташування, площа: м. Рені, Одеської області, площа - 94 га

Термін дії: 30 років

Початок роботи: 17.05.2000 р.

Правова база: Закони України від 23.03.2000 № 1605 "Про спеціальну економічну зону "Рені" та від 23.03.2000 № 1606 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування у зв'язку із створенням спеціальної економічної зони "Рені".

Пріоритетні види економічної діяльності: обслуговування транзитних вантажів, їх зберігання, сортування, пакування, доробка, надання транспортно-експедиторських та агентських послуг.

Пільги, що надаються інвесторам:

- спеціальний митний режим;

- ставка податку на прибуток, отриманого від реалізації інвестиційного проекту - 20%;

- не справляється збір до Державного інноваційного фонду;

- звільняється від оподаткування сума інвестиції, одержана згідно з інвестиційним проектом;

- надходження в іноземній валюті звільняються від обов'язкового продажу;

Особливі умови, за яких інвестори отримують пільги: реалізація створеними на території СЕЗ "Рені" юридичними особами інвестиційних проектів кошторисною вартістю не менш 200 тис. доларів США на підставі договору (контракту) з виконкомом Ренійської міської ради.

Очікувані результати діяльності:

передбачається залучити - 58 млн. дол. США;

збереження старих та створення нових робочих місць - 2,6 тис.;

 

 
 

Новости:


        Поиск

   
        Расширенный поиск

© Все права защищены.